วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

10. ) การเสียภาษีร้านค้า/ภาษีป้าย/ภาษีรายได้/อื่นๆ

10. ) การเสียภาษีร้านค้า/ภาษีป้าย/ภาษีรายได้/อื่นๆ
ภาษีรายได้หมายถึงอะไร
ภาษีรายได้คือภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกรรม รายได้ที่จะนำมาคิดภาษีในรายการนี้ไม่รวมถึงรายได้ที่เกิดจากค่าจ้างหรือเงินเดือน เพราะรายได้ในรายการนั้นผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีในรายการ ภาษีรายได้จากค่าจ้าง” (Wage Income Tax)
ใครที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีรายได้
บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีรายได้ ได้แก่
-
บุคคลทั่วไป
-
ผู้ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบธุรกรรมใดๆ
-
บริษัทจำกัด ห้างหุ่นส่วนจำกัด หุ้นส่วนรูปแบบอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ สมาคม สหกรณ์มูลนิธิหรือองค์กรรูปแบบเดียวกัน สถาบัน กองทุนบำนาญ และธุรกิจรูปแบบอื่นๆ
-
ผู้ที่มีสถานะ non-resident ซึ่งมีถิ่นฐานถาวรในประเทศ
ทั้งนี้ บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีรายได้นี้อาจเป็นผู้มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนัก หรือผู้ไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศก็ได้
1.
ผู้เสียภาษีที่มีถิ่นพำนัก(resident taxpayer) ได้แก่
-
บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศในช่วงปีภาษีหนึ่งๆเกินกว่า 182 วัน
-
องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศติมอร์ฯ
-
บุค 2. ผู้เสียภาษีที่มิได้มีถิ่นพำนัก(non-resident taxpayer) ได้แก่
-
บุคคลที่มิได้พำนักอยู่ในประเทศในช่วงปีภาษีหนึ่งเกินกว่า 182 วัน
-
บุคคลที่มีถิ่นอาศัยอยู่นอกประเทศ
-
องค์กรที่มิได้จดทะเบียนในประเทศคลที่มีสถานะ non-resident ที่ประกอบอาชีพโดยผ่านสถาบันถาวรในประเทศ
3. สถาบันถาวร (permanent establishment)สถาบันถาวรหมายถึงองค์กรจัดตั้งใดๆในติมอร์-เลสเตที่บุคคลซึ่งมีสถานะ non-resident อาศัยเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจในประเทศติมอร์-เลสเต อาทิ
-
สถานที่ซึ่งมีการบริหารจัดการ
-
สำนักงานสาขา
-
สำนักงานตัวแทน
-
อาคารสำนักงาน
-
การก่อสร้าง การติดตั้ง หรือการประกอบให้เป็นรูปร่าง
-
การบริการตกแต่งที่ต้องใช้ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากตนเอง หากในช่วง 12 เดือนมีการดำเนินการเกินกว่า 60 วันจะต้องเข้าข่ายเสียภาษี
-
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน
-
โรงงาน
-
สถานที่ทำงานสถานที่ใช้เพื่อการถลุง และแยกทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อการขุดเจาะเพื่อสำรวจแหล่งแร่
-
การประมง สถานที่ทำปศุสัตว์ ฟาร์ม ไร่ขนาดใหญ่หรือการปลูกป่า

-
ตัวแทนหรือลูกจ้างของบริษัทประกันชีวิต
ใครที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีรายได้
ผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีรายได้ในสติมอร์ฯได้แก่
-
สำนักงานผู้แทนรัฐต่างชาติ
-
ผู้แทนทางการทูตและกงสุล
-
องค์การระหว่างประเทศที่มิได้ประกอบธุรกิจ
-
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศที่มิได้เป็นคนชาติติมอร์-เลสเต และมิได้ประกอบหรือเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
อะไรบ้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีรายได้
รายได้: รายได้ที่ต้องเสียภาษีรายได้คือส่วนเพิ่มที่ผู้เสียภาษีได้รับจากการประกอบธุรกรรม ส่วนเพิ่มนี้จะเรียกว่าอะไรก็ตาม หรือจะอยู่ในรูปแบบใด และเพิ่มขึ้นภายในหรือภายนอกประเทศก็ตาม หากส่วนเพิ่มนี้สามารถใช้เพื่อการบริโภคได้ หรือเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ผู้เสียภาษีได้แล้ว นับเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งสิ้น
รายได้ที่จะต้องเสียภาษีรายได้จะรวมถึงรายได้เหล่านี้ด้วยอาทิ
-
รายได้ที่เกิดจากงานหรือบริการ
-
เงินรางวัลล็อตเตอร์รี่ หรือของขวัญที่ได้จากการทำงานหรือการดำเนินกิจกรรม และเงินรางวัลต่างๆ
-   กำไรจากการประกอบธุรกิจ
- ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการขายหรือการโอนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้โดยรวมถึง
- ผลประโยชน์จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัทห้างหุ้นส่วนและบุคคลใดเพื่อ
แลกกับการได้รับหุ้นหรือหุ้นลงทุน
- ผลประโยชน์ที่บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลใดได้รับจากการที่โอนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือสมาชิก
- ผลประโยชน์จากการยุบเลิก การควบรวม การรวมบริษัท การขยาย การกระจาย
หรือการครอบครองธุรกิจ
- ผลประโยชน์จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ในรูปของของขวัญการช่วยเหลือ หรือการ บริจาค เว้นแต่เป็นการ
ให้แก่ญาติสืบสายโลหิต ศาสนา การศึกษาหรือองค์กรทางสังคมอื่นหรือธุรกิจขนาดเล็กโดยรวมถึงสหกรณ์
- การคืนเงินภาษีที่ได้มีการนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
- ดอกเบี้ย รวมถึงค่าธรรมเนียม ส่วนลด และเงินชดเชยที่เกิดขึ้นจากการประกันเงินกู้
- เงินปันผล ไม่ว่าจะเรียกชื่อหรือเป็นรูปแบบใด รวมถึงเงินปันผลที่บริษัทประกันจ่าย
ให้แก่ผู้เอาประกัน และเงินปันผลของสหกรณ์
- ค่า royalty
- ค่าเช่าและรายได้อื่นจากการที่มีผู้เข้ามาใช้อสังหาริมทรัพย์
- เงินรายได้รายปี
- ผลประโยชน์ที่ได้จากการยกเลิกหนี้
- ผลประโยชน์ที่เกิดจากความผันผวนของปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
- ผลประโยชน์ที่เกิดจากการที่อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
- ค่าธรรมเนียมเอาประกัน
ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าดังนี้
- ส่วนของรายได้ระหว่าง 0 ดอลลาร์สหรัฐ – 3,368 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 10
- ส่วนของรายได้ระหว่าง 3,368 ดอลลาร์สหรัฐ – 6,737 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 15
- ส่วนของรายได้ตั้งแต่ 6,737 ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 30
ภาษีรายได้สำหรับผู้เสียภาษีนอกเหนือจากนี้เสียในอัตราเดียวคือร้อยละ 30
ผู้เสียภาษีรายได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 388 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าใช่จ่ายของคู่สมรส 194 ดอลลาร์สหรัฐ
- ค่าใช้จ่ายของบุคคลในครอบครัวคนละ 194 ดอลลาร์สหรัฐ(ได้จำนวน 3 คน)
โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีรายได้ขั้นต่ำ (minimum income tax) ร้อยละ 1 ของยอดขาย
ในหนึ่งปีอีกรายการหนึ่งด้วย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียภาษีรายได้(Income Tax) ซ้ำอีก เพราะวิธีที่
ทางการติมอร์ฯคิดคือ ในการคำนวณภาษีทุกปีภาษีรายได้ขั้นต่ำหรือภาษีรายได้ยอดภาษีใดสูงกว่า โดยผู้เสียภาษี
จะต้องเสียภาษีในยอดที่สูงกว่า
การเสียภาษีรายได้สามารถเสียได้สองวิธี
การเสียภาษีรายได้สามารถเสียได้สองวิธี
- เสียรายงวด และ/หรือ
- เสียครั้งเดียวเมื่อยื่นใบเสียภาษีประจำปี
วันสุดท้ายในการยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีรายได้ (Income Tax) ประจำปีคือวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น